Algemene voorwaarden

Artikel 1.

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Gebruiker: TuinKlaar, hierna ook te noemen "TuinKlaar"; B. Wederpartij: elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en / of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die TuinKlaar een opdracht geeft. C. Overeenkomst: de tussen TuinKlaar en Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst. D. - Levende materialen: biologische producten en artikelen welke onderhoud en verzorging behoeven teneinde in leven te blijven, te groeien, dan wel om tot ontwikkeling te komen. - Dode materialen: alle overige producten en materialen.

Artikel 2.

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen TuinKlaar en een Wederpartij waarop deze voorwaarden door TuinKlaar van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
 2. TuinKlaar en Wederpartij komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de algemene voorwaarden als gehanteerd door TuinKlaar toepasselijkheid uitsluiten van mogelijk door Wederpartij gebruikte voorwaarden en bedingen, ongeacht de aard van dezen. Voorgaande uitsluiting heeft tevens te gelden indien in de voorwaarden als gehanteerd door Wederpartij voorrang is bedongen.
 3. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen als neergelegd in deze Algemene Voorwaarden, dan dient uitleg te geschieden naar de betekenis welke TuinKlaar aan de bepaling vermocht te geven.

Artikel 3.

TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. Van totstandkoming van de overeenkomst is sprake op het moment dat Wederpartij mondeling en / of schriftelijk opdracht heeft gegeven en deze opdracht door TuinKlaar mondeling en / of schriftelijk is aanvaard.
 2. Tevens bestaat toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle overeenkomsten die voortvloeien uit dan wel in aansluiting op de overeenkomst mondeling, schriftelijk, uitdrukkelijk of wel stilzwijgend worden aangegaan.
 3. Door TuinKlaar wordt stellig het recht voorbehouden zonder opgave van reden opdrachten te weigeren.
 4. Een door TuinKlaar aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis.
 5. TuinKlaar dient door Wederpartij tijdig te worden voorzien van benodigde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt verstaan de gegevens die door TuinKlaar schriftelijk of mondeling worden opgevraagd aan Wederpartij en / of waarvan Wederpartij begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Vermochten de benodigde gegevens door Wederpartij niet tijdig te zijn overlegd, behoudt TuinKlaar zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Additionele kosten die voortkomen uit of samenhangen met de vertraging, worden door TuinKlaar volledig doorberekend, hierbij inbegrepen de te specificeren reis- en verblijfkosten en de niet te specificeren kosten als bedoeld in artikel 5 lid 2.
 7. Een wijziging van en / of een aanvulling op een of andere bepaling in de Algemene Voorwaarden en / of Overeenkomst als gewenst door de Wederpartij, heeft dan alleen te gelden wanneer deze wijziging en / of aanvulling zonder voorbehoud en mondeling en / of schriftelijk aanvaard is door TuinKlaar.
 8. Door TuinKlaar wordt het recht voorbehouden de Algemene Voorwaarden onderwijl te wijzigen. TuinKlaar dient Wederpartij in ieder geval 2 weken voor de wijziging in werking treedt op de hoogte te stellen van het voornemen tot wijziging van de Algemene Voorwaarden.
 9. Vermocht Wederpartij de beoogde wijziging van de Algemene Voorwaarden niet valideren, is het Wederpartij voorbehouden met opgave van reden binnen 7 dagen na de in lid 8 genoemde verwittiging de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Op het moment dat de wijziging van kracht wordt eindigt de Overeenkomst. Voor gemaakte dan wel te maken kosten die voortkomen uit (een) (rechts)handeling(en) die bereids voor het moment van beëindiging verricht was / waren ter uitvoering van de Overeenkomst, is TuinKlaar nochtans gerechtigd betaling te vorderen.

Artikel 4.

(INSCHAKELEN) DERDE

 1. Indien TuinKlaar dit essentieel of wenselijk acht, behoudt TuinKlaar zich het recht voor, om in verband met de uitvoering van de Overeenkomst een Derde(deskundige) in te schakelen.
 2. Wederpartij is niet gerechtigd TuinKlaar te verplichten een (bepaalde) Derde(deskundige) in te schakelen.
 3. Vermocht een ingeschakelde dan wel in te schakelen Derde(deskundige) zijn aansprakelijkheid beperken, wordt door Wederpartij aan TuinKlaar de bevoegdheid verleend om tevens namens Wederpartij een zodanige beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden.
 4. TuinKlaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke tekortkomingen van een ingeschakelde Derde(deskundige).
 5. TuinKlaar wordt gevrijwaard door Wederpartij tegen alle aanspraken van een Derde(deskundige) en de daarmee samenhangende door TuinKlaar te maken of gemaakte kosten, welke aanspraken voortvloeien uit of in verband staan met de (uitvoering van de) Overeenkomst.

Artikel 5.

TARIEF EN KOSTEN

 1. Uitgezonderd reis- en verblijfkosten zijn alle verdere te specificeren kosten, zoals eventuele transactiekosten, voor rekening van Wederpartij.
 2. Niet te preciseren door TuinKlaar gemaakte kantoorkosten, zoals communicatie-, kopieer,- porti-, en printkosten, zijn voor rekening van TuinKlaar.
 3. Een gebeurlijk door TuinKlaar aan Wederpartij verstrekte kostenbegroting dient slechts ter indicatie en is vrijblijvend van aard.
 4. Vermochten de kosten, als bedoeld in lid 1, en /of de BTW over het traktement, op welke grond dan ook een vermeerdering ondergaan, is het TuinKlaar toegestaan bij de berekening van de totaalsom, welke Wederpartij verschuldigd is, de verhoogde vergoeding in rekening te brengen. Hierbij dient aangemerkt te worden dat dit slechts geschiedt voor zover bij wet verplicht dan wel aan TuinKlaar het verhoogde tarief in rekening is gebracht.
 5. Alle leveranties welke door TuinKlaar geschieden worden aan Wederpartij in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en / of aanbrengen, voor zover deze leveranties geen onderdeel vormen van een aanneming.

Artikel 6.

BETALING EN FACTURERING

 1. Het aan de TuinKlaar verschuldigde honorarium dient te worden uitgekeerd op een door TuinKlaar beheerde rekening.
 2. Gemaakte dan wel te maken kosten, als neergelegd in artikel 5 lid 1, zullen door TuinKlaar aan Wederpartij in rekening gebracht worden op grond van voorschotfacturen, voorlopige declaraties of einddeclaraties.
 3. TuinKlaar behoudt zich het recht voor het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten tot de voorschotfacturen, voorlopige declaraties en / of einddeclaraties zijn voldaan.
 4. (Voorschot)facturen dienen binnen 14 dagen na datum van verzending aan TuinKlaar te zijn betaald, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen. Voorlopige declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan TuinKlaar te zijn betaald. Wederpartij is van rechtswege in verzuim, indien voornoemde termijnen zijn verstreken. Is verzuim op basis van het voorgaande ingetreden, dan is Wederpartij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd bestaande uit de wettelijke rente.
 5. Betalingen door Wederpartij van voorschotfacturen, voorlopige declaraties en einddeclaraties hebben zonder korting, verrekening of inhouding plaats te vinden.
 6. Het is Wederpartij niet toegestaan zijn verplichting tot betaling op te schorten.
 7. Indien er sprake is van een overschrijding van dem betalingstermijn, (dreigende) surséance van betaling, (dreigend) faillissement, (dreigende) liquidatie van Wederpartij ofwel dat er op een omvangrijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd, is TuinKlaar gerechtigd het door Wederpartij verschuldigde direct op te eisen. In een dergelijk geval is het TuinKlaar toegestaan zekerheden en / of betaling in natura te verlangen. Na schriftelijk rekest van TuinKlaar is Wederpartij gehouden hieraan te voldoen.
 8. Onverlet de overeengekomen betalingsvoorwaarden is Wederpartij gehouden op rekest van TuinKlaar een naar diens oordeel afdoende garantie voor betaling te verstrekken. Vermocht Wederpartij hier niet binnen de gegeven termijn aan voldoen raakt hij terstond in verzuim. TuinKlaar is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de schade op Wederpartij te verhalen.
 9. Vanaf 30 dagen na factuurdatum is Wederpartij aan TuinKlaar boeterente verschuldigd. De boeterente treedt van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De hoogte van de boeterente wordt gesteld op 7% vermeerderd met de rente van de Europese Centrale Bank.
 10. Indien binnen de afgesproken termijn betaling niet is geschied, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Wederpartij. Als volgt worden deze kosten geraamd: over de eerste €3.000 15% over het meerdere tot €6.000 10% over het meerdere tot €15.000 8% over het meerdere tot €60.000 5% over het meerdere vanaf €60.000 3%
 11. Vermochten de wezenlijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de berekening als vermeld in het vorige lid overtreffen, is de Wederpartij de wezenlijk gemaakte kosten verschuldigd.
 12. In het geval dat TuinKlaar in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, zijn de kosten die hij in samenhang met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Wederpartij.

Artikel 7.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien TuinKlaar is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onvolkomen en / of onjuiste gegevens, is TuinKlaar niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook.
 2. Vermocht TuinKlaar aansprakelijk zijn voor schade welk dan ook, dan is de aansprakelijkheid van TuinKlaar beperkt tot ten hoogste de waarde van de laatste factuur.
 3. De aansprakelijkheid van TuinKlaar is althans gelimiteerd tot de som der uitkering van zijn assuradeur in een zich voordoend geval.
 4. TuinKlaar is enkel aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt begrepen de redelijke kosten ter constatering van de grond en de omvang van de schade, de mogelijke redelijke kosten gemaakt opdat de onvolkomen prestatie van TuinKlaar aan de Overeenkomst beantwoordt, voor zover de onvolkomen prestatie aan TuinKlaar kan worden toegerekend, en redelijke kosten, gemaakt ter afwending en inperking van schade, voor zover Wederpartij kan staven dat voornoemde kosten hebben geresulteerd in een beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Voor indirecte schade, als gevolgschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst, is TuinKlaar nooit aansprakelijk.
 6. TuinKlaar wordt gevrijwaard door Wederpartij tegen alle aanspraken van een Derde(deskundige) en de daarmee samenhangende door TuinKlaar te maken of gemaakte kosten, welke aanspraken voortvloeien uit of in verband staan met de (uitvoering van de) Overeenkomst en / of werkzaamheden en / of handelingen als verricht door TuinKlaar conform de Overeenkomst.
 7. Vermocht het door Wederpartij verschuldigde honorarium gering zijn in verhouding tot de omvang van de door Wederpartij geleden schade, zal de door TuinKlaar te vergoeden schade gematigd worden.
 8. Een beroep op deze Algemene Voorwaarden kan worden gedaan door elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en of rechtsperso(o)n(en), die door TuinKlaar ingeschakeld zijn (geweest) bij het ten uitvoer brengen van de Overeenkomst.

Artikel 8.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN

 1. Voor een volledig achterwege gebleven, niet tijdige, incorrecte en / of incomplete overdracht van de inhoud van een, door middel van enigerlei (elektronisch) communicatiemiddel en / of communicatiesysteem, door TuinKlaar ofwel de gebruiker, van enigerlei (elektronisch) communicatiemiddel en / of communicatiesysteem, overgebracht bericht, zoals per email, post of fax, is TuinKlaar op geen enkele wijze aansprakelijk.
 2. Voor schade, ontstaan op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, die ontstaan is door het gebruik maken van, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, van enigerlei (elektronisch) communicatiemiddel en / of communicatiesysteem, is TuinKlaar op geen enkele wijze aansprakelijk.
 3. Voor het nemen van maatregelen, welke dan ook, tegen schade, op welke manier en in welke vorm dan ook, die zich mogelijkerwijs kan manifesteren door het gebruik van enigerlei communicatiemiddel, is de gebruiker van enigerlei (elektronisch) communicatiemiddel en / of communicatiesysteem zelf verantwoordelijk.

Artikel 9.

OPZEGGING EN VOORTIJDIGE BEEINDIGING

 1. TuinKlaar dan wel Wederpartij kunnen door middel van opzegging de Overeenkomst beëindigen. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van per direct of na 1 dag, met dien verstande dat Wederpartij heeft op te zeggen met opgave van reden en daarbij kan aantonen dat de uitvoering van de oorspronkelijke prestatie en de mogelijk aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanmerkelijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verlangd kan worden.
 2. Wordt de Overeenkomst voortijdig beëindigd, heeft TuinKlaar recht op een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen deel van het traktement. Bij het vaststellen hiervan wordt onder andere in acht genomen de alreeds door TuinKlaar verrichte bedrijvigheden, het profijt dat Wederpartij hiervan heeft, en de reden van beëindiging van de Overeenkomst. Door middel van toetsing aan vergelijkbare gevallen zal de veronderstelde hoogte van het traktement waarvan TuinKlaar een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen deel zal ontvangen, vastgesteld worden.
 3. TuinKlaar heeft, in het geval als neergelegd in lid 1 van dit artikel, enkel recht op het volledige traktement, wanneer de beëindiging van de Overeenkomst aan Wederpartij is toe te rekenen en de voldoening van het volledige traktement, casuïstisch gegeven, redelijk en billijk is. Op de som van het traktement worden de kosten die TuinKlaar niet heeft te maken als gevolg van de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, in mindering gebracht.
 4. Indien er sprake is van een opzegging als neergelegd in lid 1 van dit artikel, wordt aan TuinKlaar het recht toegekend betaling te vorderen van door TuinKlaar gemaakte dan wel te maken kosten , als bedoeld in artikel 5 lid 1 en lid 2, samenhangend met de Overeenkomst, voortkomend uit (een) (rechts)handeling(en), alreeds verricht voor het moment van beëindiging.
 5. TuinKlaar behoudt zich het recht voor de Overeenkomst volledig of partieel te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten in het geval dat Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig, aan enigerlei verplichting voortvloeiend uit de met TuinKlaar aangegane Overeenkomst voldoet, alsmede indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling van Wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 6. In gevallen als vermeld in lid 5 heeft TuinKlaar het recht onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.
 7. Indien er sprake is van ontbinding is TuinKlaar nimmer gehouden tot het vergoeden van enige schade aan Wederpartij.
 8. Dit artikel laat de mogelijkheid tot ontbinding op grond van de wet onverlet.

Artikel 10.

OVERMACHT

 1. TuinKlaar behoudt zich het recht voor in een geval van overmacht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst volledig of partieel te beëindigen.
 2. Indien er sprake is van één der gevallen als neergelegd in lid 1 van dit artikel is TuinKlaar op geen enkele wijze schadevergoeding, rente en / of enigerlei boete verschuldigd.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop door TuinKlaar geen invloed kan worden uitgeoefend, waardoor het TuinKlaar niet gegeven is de verplichtingen voortkomend uit de Overeenkomst na te komen
 4. TuinKlaar behoudt zich het recht voor, bij een volledige of partiële beëindiging als neergelegd in lid 1 van dit artikel, betaling te vorderen van door TuinKlaar gemaakte dan wel te maken kosten samenhangend met de Overeenkomst, voortkomend uit (een) (rechts)handeling(en), alreeds verricht voor het moment van beëindiging.
 5. De overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen, indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt.

Artikel 11.

GARANTIE

 1. TuinKlaar geeft geen garantie op alle door hem geleverde levende materialen, indien Wederpartij niet alle inspanning verricht die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Hieronder is in elk geval begrepen het vochtig houden van de ondergrond en het verwijderen van groeibelemmerende omstandigheden.
 2. De aansprakelijkheid van TuinKlaar ten aanzien van geleverde dode materialen is beperkt tot hetgeen de garantiebepalingen van de leverancier hieromtrent bepalen.
 3. Voor de (her)groei van geleverde en door TuinKlaar verwerkte levende materialen, wordt door TuinKlaar niet ingestaan.

Artikel 12.

PRIVACY

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens te allen tijde in acht genomen.

Artikel 13.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. (Mondelinge) voortbrengselen van de geest blijven in eigendom van de TuinKlaar.
 2. Wederpartij komt niet het recht toe de in lid 1 van dit artikel neergelegde voortbrengselen van de geest, te (doen) exploiteren, en / of te (doen) openbaren, en / of te (doen) verspreiden, en / of te (doen) verstrekken, en / of te (doen) verveelvoudigen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. In het geval dat Wederpartij strijdig handelt met het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is Wederpartij aan TuinKlaar een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1500,-- per gebeurtenis. TuinKlaar is gerechtigd bijkomende schadevergoeding te vorderen in het geval dat de reële schade meer bedraagt dan het boetebedrag.

Artikel 14.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. TuinKlaar behoudt zich de eigendom van de geleverde, dan wel de in de toekomst te leveren zaken voor, totdat Wederpartij alle verplichtingen voortvloeiend uit de met TuinKlaar gesloten overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, deugdelijk is nagekomen.
 2. Wederpartij is niet bevoegd om het door TuinKlaar geleverde, vallend onder het eigendomsvoorbehoud als neergelegd in lid 1, te verkopen, dan wel als betaalmiddel te gebruiken.
 3. Wederpartij is niet bevoegd om het door TuinKlaar geleverde, vallend onder het eigendomsvoorbehoud als neergelegd in lid 1, te verpanden, dan wel op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Wederpartij is verplicht de eigendomsrechten van TuinKlaar te waarborgen. Vermocht een derde op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel nog te leveren, beslag leggen of daarop rechten willen vestigen, dient Wederpartij TuinKlaar hiervan terstond te verwittigen.

Artikel 15.

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID EN OMZETTING

 1. In geval van ongeldigheid wegens strijdigheid met de wet of openbare orde dan wel de niet toepasselijkheid van enigerlei bepaling van de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomsten, blijven voor het verdere de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst gelden.
 2. Vermocht geen beroep kunnen worden gedaan op één der bepalingen van de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst als gevolg van het onredelijk bezwarend karakter dan wel strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid, zal aan beoogde bepaling een gewicht toegekend worden, dat hiermee het doel en de strekking van beoogde bepaling zo volledig mogelijk overeenkomt.

Artikel 16.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TuinKlaar en Wederpartij.
 2. Een voorkomend geschil tussen TuinKlaar en Wederpartij zal enkel door de bevoegde rechter van Rotterdam worden beslecht. Slechts een andere rechter is bevoegd indien bepalingen van dwingend recht deze aanwijzen.

Artikel 17.

TER INZAGE

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van TuinKlaar.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 57790175.

Peter van den Berg Tuinen 2013/2020 © TuinKlaar.nl